Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

lördag 31 december 2011

Öl i Politiken.

Bryggeriindustrin i Sverige är omgärdad av restriktioner och regleringar, och så har det varit så gott som oavbrutet under drygt 125 år.

Här följer en kort resumé över vad som hänt genom åren. Listan är inte fullständig, men den visar ändå att myndigheterna genom årens lopp lagt ner stor möda och kraft på "pilsnerpolitiken

Att deras nit och iver kring ölet skulle ha påverkat landets nykterhetstillstånd i någon större utsträckning är mer tveksamt. Det har i många stycken handlat om att förändra ölets alkoholstyrka med någon tiondels procent upp eller ner. Detta trots att ölet faktiskt redan tillhör våra alkoholsvagaste drycker.

1866 Kungl. Maj:t utfärdar den första förordningen om villkor för försäljning av öl till förtäring. Det krävs en anmälan till lokal myndighet för utskänkning.


1873 Kungl. Maj:t förordnar att den som skänker ut öl måste ha tillstånd av länsstyrelsen.

1874 Nu förordnar Kungl. Maj:t att utskänkning av öl får bara ske till raster som samtidigt äter mat. De som tidigare har rättigheter till utskänkning kan få tidsbegränsade rättigheter utan att servera mat.

1893Nu förordnar Kungl. Maj:t att särskilt tillstånd ska krävas för att få sälja öl till avhämtning i mindre kvantiteter än 10 liter.

1898Kungl. Maj:t tillsätter 1898 års maltdryckskommitté. Dess uppdrag blir att revidera maltdrycksförordning och försöka finna en gräns mellan svagdricka och starka maltdrycker.

1903 Nu kommer den första förordningen om tillverkning och beskattning av maltdrycker sedan 1848. Skatten beräknas på mängden malt som går åt i bryggerierna och delas upp i sex klasser i en progressiv skala med högre skatt per enhet vid större maltförbrukning. En gräns mellan svagdricka och starkare öl införs.

1905 Kungl. Maj:t utfärdar en ny förordning om försäljning av maltdrycker. Nu krävs tillstånd till försäljning även om kvantiteterna är högre än 10 liter per köptillfälle. Dessutom ges utskänkningsrillstånd för högst tre år i taget av länsstyrelsen, men kommunerna får vetorätt. Den rätten gäller också vid försäljning till avhämtning inom kommunen, såvida försäljningen sker utanför tillverkningsstället. Kringförsäljning tilläts i stads planlagda områden, men bara inomhus. På landsbygden råder fortsatt förbud.

1911 Sverige har fått en liberal regering under Karl Staaff. Denne tillsätter 1911 års nykterhetskommitté. Bland direktiven märks främst att möjligheten till lokalt veto för försäljning av brännvin, vin och öl ska utredas, allt för att röja väg för en utredning om ett allmänt rusdrycksförbud. Sammansättningen av kommittén blir starkt förbudsvänlig.

1914 Nykterhetskommittén lämnar förslag om bl.a. förordning om försäljning av rusdrycker, som för ölets del innebar att alla maltdrycker utom svagdricka ska säljas, i de nu inrättade systembolagen. Dessutom föreslår kommittén att möjlighet till lokala folkomröstningar om rusdrycker ska finnas. Första världskriget kommer emellan och kommitténs förslag resulterar inte i något.

På sommaren 1914 sker nyval till riksdagen och nykterhetskommitténs förslag arbetas om av den tillträdande regeringen Hammarskjöld. l det omarbetade förslaget har det lokala vetot genom folkomröstning försvunnit och öl med en alkoholhalt upp till 3,6 volymprocent jämställs med svagdricka. Kriget innebar dock att förslaget aldrig behandlades av riksdagen.

1917En ny rusdrycksförsäljningsförordning träder i kraft. Alla drycker med högre alkoholhalt än 3,6 volymprocent anses som rusdrycker. För utskänkning av starkare drycker inrättas möjlighet till kommunalt veto.

1919En förordning om försäljning av pilsnerdricka utfärdas och alla maltdrycker klassindelas. Klass I får ha högst 2,25 volymprocent alkohol, klass II högst 3,6 volymprocent alkohol och 9,5 procent vörtstyrka samt kallas pilsnerdricka. Klass III är alla maltdrycker som inte tillhör de två första klasserna.

1920Kungl. Maj:t tillsätter 1920 års maltdryckssakkunniga, som enligt riksdagens skrivelser till regeringen skulle studera frågan om förbud för försäljning av maltdrycker med mer än 3,6 volymprocent alkohol samt en höjning av vörtstyrkan i pilsnerdricka för att få en mer smaklig och hållbar dryck.

1921 -1920 års maltdryckssakkunniga föreslår förbud för försäljning av starkare maltdrycker ån 3,6 volymprocent samt en indelning i tillverkningsklasser så att det blir möjligt att tillverka pilsnerdricka med mer än 9,5 procent vörtstyrka. Utredningen ledde inte till något förslag från regeringen.

1922 Den beramade folkomröstningen om totalförbud för rusdrycker genomförs. 1,8 miljoner röstande deltog. Med 51 procent mot 49 hade folket avvisat ett förbud. Senare under 1922 beslöt riksdagen om provisoriskt förbud för starkölsförsäljning till hösten 1923.

1923 Ännu en förordning om tillverkning och beskattning av maltdrycker ser dagens ljus. Efter förnyad utredning beslöts att pilsnerdricka skulle få högre alkoholhalt.Genom att man samtidigt övergick till viktprocent fastställdes alkoholhalten till 3,2 viktprocent.

1928 Nu införs begreppet maltdricka, som innebär en dryck med högst 1,8 viktprocent alkohol, med en vörtstyrka på mellan 6 och 10,5 procent. Under 6 procent heter drycken svagdricka.

1934 Efter sex tämligen lugna år tillsätts 1934 års maltdryckskommitté. Dess uppgift är att se över maltskatten, starkölsförbudet, bestämmelserna för pilsnerdricksförsäljningen, avveckling av vinstintresset vid tillverkning och försäljning av malt drycker klass II eller klass III.

1936Den nämnda maltdryckskommittén lämnar sitt betänkande. Nu föreslås klassindelning av maltdrycker efter endast alkoholhalt, men samtidigt får den svagaste drycken ha en högsta vörtstyrka på 6 procent. Starkölsförbudet vill kommittén behålla, medan den föreslår att alkoholhalten i pilsnerdricka höjs till 3,4 viktprocent.

1939 Riksdagen fattar beslut att ersätta maltskatten med skatt på den färdiga varan och begränsningen mellan skatteklasserna utgörs av alkoholhalten. Grunden för vårt nuvarande skattesystem läggs. För att späda på statskassan införs också skatt på läskedryck.

1944 Der år åter dags att tillsätta en stor utredning, denna gång betitlad 1944 års nykterhetskommitté. Kommittén får direktiv att göra en allsidig översyn av principerna för nykterhetspolitiken och speciellt se över motbokssystemet, men även ägna sig åt maltdrycker.

1952 Bryggerierna beslutar återgå till den i lagen fastställda högsta alkoholhalten i pilsnerdricka 3,2 viktprocent, sedan spannmålsbristen från krigsåren inte längre hindrar. Finansminister Per-Edvin Sköld stoppar dock detta genom att skapa en provisorisk lag om högst 2,8 viktprocent, att gälla till l oktober 1955.

1954 Riksdagen beslutar om bl.a avskaffande av motbokssystemet. Vidare släpps starköl till försäljning i systembutikerna och den högsta alkoholhalten i pilsner fastställs till 2,8 viktprocent. Reformen träder i kraft den l oktober 1955. En bryggeriutredning tillsätts också.

1956 Konsumtionen av rusdrycker ökar sedan motboken försvunnit. Således tillsätts en utredning, nämligen 1956 års rusdrycksförsäljningsutredning.

1957.Rusdrycksförsäljningsutredningen avger ett betänkande och konstaterar att konsumtionen av starköl ligger på en låg nivå. Den föreslår därför ett svagare starköl med högst 3,6 viktprocent att säljas endast i systembutikerna. Vidare föreslås fler systembutiker för endast vin och starköl. Regeringen föreslår i proposition att det nya ölet införs, men att det ska säljas i livsmedelsbutikerna. I andra kammaren faller förslaget med 109 röster mot 102 och i första kammaren med 65 mot 64.

Men måltidstvånget vid servering av starköl avskaffas i alla fall.
1964Riksdagsmotioner om införande av ett mellanöl med högst 3,6 viktprocent alkohol. Bevillningsutskottet avstyrker motionerna, eftersom dessa anses vara ett så viktigt ingrepp i nykterhetspolitiken att riksdagen inte borde ta ställning till frågan annat än om der kom en proposition från regeringen. Riksdagen har samma åsikt och avslår kraven.

1965.Nu kommer den proposition som bevillningsutskottet ansåg vara det naturliga sättet för att få ett nytt öl. Efter mycken pressdebatt och t.o.m enkäter bland riksdagsmän anser sig finansministern säker på att lotsa ett mellanöl till riksdagsbeslut. Så sker också. Den l oktober 1965 börjar mellanöl säljas i livsmedelsbutiker. Första kammaren bifaller med rösterna 78 mot 44 och andra kammaren med 127 mot 73. Samtidigt tillsätter regeringen en ny utredning - den alkoholpolitiska utredningen.

1967 - 1968.Starköl säljs på försök i vanliga livsmedelsaffärer i Göteborgs-, Bohus- och Värmlands län.

1968 och 1970Kontrollstyrelsen låter genomföra undersökningar om mellanölet i form av enkäter som riktas till skolstyrelser, nykterhetsnämnder, barnavårdsnämnder, socialnämnder och polisdistrikt. Trots en från vissa grupper allt hätskare inställning mot det nya ölet finner de tillfrågade inte ölet vara något riktigt påtagligt problem.

1969.Kontrollstyrelsen riktar kritik mot reklamen för öl. Förhandlingar tas upp med Bryggareföreningen om begränsningar och dessa börjar tillämpas 1970.

1970.På Bryggareföreningens initiativ tas överläggningar upp med Kontrollstyrelsen, livsmedelshandeln och fackliga organisationer om en åldersgräns för inköp av mellanöl. Från den l april 1970 införs 18-årsgränsen.

1972.Regeringen föreslår en 18-årsgräns i lag samt att fem miljoner kronor satsas på information om mellanöl under två år. I skatteutskottet blir det majoritet för att slopa mellanölet, men i riksdagen vinner regeringens förslag med 168 röster mot 161.

1976.Regeringen tillsätter en beredningsgrupp för att ge underlag för ett egeringsförslag i de alkoholpolitiska frågorna. En väntad proposition under 1976 blir därför försenad. Förbudsivrarna kräver slopande av mellanöl och införande av reklamförbud. Skatteutskottet, som i motsats till bevillningsutskottet 1964 inte ansåg frågan vara stor nog att kräva en proposition, föreslår en sänkning av alkoholhalten till 3,0 viktprocent. Reservanter kräver återgång till 2,8. I första voteringen vinner 2,8 mot 3,6 med rösterna 159-148. I den andra voteringen vinner 2,8 över 3,0 med 163-72.

1977Förslag att införa ett öl med 3,2 viktprocent faller i riksdagen med rösterna 196-100 for 2,8 viktprocent. Den l juli 1977 försvinner mellanölet från butikerna och konsumtionen av de starkare dryckerna stimuleras kraftigt. Nya lagar för tillverkning och handel med drycker införs liksom en ny lag om dryckesskatt.
1978Förbud att göra reklam för sprit, vin och starköl, med några smärre begränsningar, införs. Dessutom införs regler för reklam för klass II öl som t ex innebär att annonser inte får vara hur stora som helst, att människor inte får synas i annonsen, att det inte får finnas för många förpackningar i bild, att bilderna inte får vara suggestiva på något sätt, att annonsen inte får uppmana till bruk av den marknadsförda produkten etc.

1982.Efter överläggningar mellan regeringen och bl.a bryggerierna läggs en proposition om återvinning av aluminiumburkar, på riksdagens bord. Riksdagen godkänner förslaget och från den l mars 1984 gäller pant på aluminiumburkar.

1988.Nu är det dags igen. Produktskatten på öl höjs åter. Starkölskatten stiger med 22 procent! Öl av mellanölstyrka finns åter att köpa på systembolagen, men enligt Systembolaget får det inte kallas för mellanöl. Ordet mellanöl är tabu, men drycken får säljas, dock i samma skatteklass som starköl. Hårdare regler för lättölsreklamen träder i kraft. Det ska enligt direktiven klart framgå att annonseringen gäller lättöl.

1992.Under våren lade regeringen förslag om att inrätta en ny klass med samma alkoholgräns som det gamla mellanölet. Gränsen sattes till 4,5 volymprocent (3,6 viktprocent). Riksdagen fattar beslut om att det nya ölet ska få säljas i system butiker från den första juli.

1997.Ölskatten sänks för starköl från 2,38 till 1,45 kronor/volymprocent och liter. 2,8 blir en ny gräns för beskattning av öl. Öl 2,8-3,5 får en högre skattesats från 1,21 till 1,45 kronor/volymprocent och liter. Systembolagets monopol prövades i EG-domstolen. Monopolet stred inte mot EG-rätten.

2000.Systembolaget startar 1 januari lördagsöppet i sex försökslän.Förutsättningarna för serveringstillstånd föreslås bli förändrade i vissa avseenden. Innehavare av tillstånd för tillfällig servering i slutet sällskap får i fortsättningen endast göra sina inköp hos Systembolaget AB. För vissa privata arrangemang tas kravet på serveringstillstånd bort helt. Beträffande tillstånd för servering till allmänheten föreslås att vägledande för tillståndsmyndighetens prövning vid bestämmandet av serveringstid skall vara risken för alkoholpolitiska olägenheter. Bestämmelserna om tid för servering av öl tas bort.

2001Lördagsöppet på Systembolaget införs från den 7 juli.
2004Från och med den 1 januari blir det tillåtet att föra in 110 liter öl, 90 liter vin, 10 liter sprit och 20 liter mellanprodukter för eget bruk från ett annat EU-land till Sverige. Dessa nivåer är indikativa och större kvantiteter kan tillåtas för speciella tillfällen.


Lugnt nyår – en dikt till nyår:

Med familjen firas en lugn kväll med det är helt okej.


Att sitta i gillestugan på en skinnfäll... alla gör ju sin egen grej.


Alla firar olika och trevligt blir det oavsett.


Att nyår blir en lugn fika är kanske inte helt snett !

Happy New Year 2012

fredag 30 december 2011

New Hampshire. (USA)

New Hampshire är en stat i New England region i nordöstra USA .Staten fick sitt namn efter den södra engelska grevskapet i Hampshire . Det gränsar till Massachusetts i söder, Vermont i väster, Maine och Atlanten i öster, och den kanadensiska provinsen i Quebec i norr. New Hampshire rankas 44:e i landareal, 46:e sammanlagt område av 50 stater och 42:e i befolkningen .


Det blev den första post- koloniala suveräna nationen i Amerika när det bröt av från Storbritannien i januari 1776, och var en av de ursprungliga tretton staterna som grundade Förenta staterna sex månader senare. I juni 1788 blev det nionde landet att ratificera den amerikanska konstitutionen , vilket detta dokument i kraft. New Hampshire var den första amerikanska delstaten att få sin egen stat konstitution .


Det är känt internationellt för New Hampshire primära , den första primära i quadrennial amerikanska presidentvalet cykel. Concord är delstatens huvudstad, medan Manchester är den största staden i staten. Den har ingen generell moms , inte heller personliga inkomst (annat än räntor och utdelningar) beskattas på antingen staten eller lokal nivå.


Dess registreringsskyltar bära statens motto : " Live Free or Die ". Den statliga smeknamn är "The Granite State ", med hänvisning till dess geologi och dess tradition av självförsörjning.


Bland prominenta personer från New Hampshire är grundaren Nicholas Gilman , senator Daniel Webster , kriger hjälten John Stark , redaktör Horace Greeley , grundaren av kristen vetenskap religionen Mary Baker Eddy , poeten Robert Frost , astronauten Alan Shepard , och författaren Dan Brown . New Hampshire har producerat en president: Franklin Pierce .


New Hampshire största fritids attraktioner inkluderar skidåkning , skoteråkning och andra vintersporter, vandring och bergsbestigning, observera falla lövverk, sommarstugor längs många sjöar och havskusten, motorsport i New Hampshire Motor Speedway , och Motorcykel vecka , en populär motorcykel rally höll i Weirs Beach nära Laconia i juni. Den White Mountain National Forest länkar Vermont och Maine delar av Appalachian Trail , och ståtar med Mount Washington Auto Road , där besökare kan köra upp till toppen av 6288 fot (1917 m) Mount Washington .


New Hampshire har kortast havet kusten i någon delstat i USA, ungefär 18 miles lång.

Historia:
Olika Algonquian ( Pennacook ) stammarna bebodde området innan europeiska uppgörelse. Engelska och franska upptäcktsresande besökte New Hampshire i 1600-1605, och engelska fiskare avvecklas i Odiorne synpunkt i dagens Rye i 1623. Den första permanenta bosättningen på Hiltons Point (dagens Dover ). Genom 1631, Övre Plantation bestod dagens Dover , Durham och Stratham , år 1679, blev det "Royal provinsen."


New Hampshire var en av de tretton kolonierna som gjorde uppror mot det brittiska styret under amerikanska revolutionen . Vid tiden för den amerikanska revolutionen, var New Hampshire en splittrad provins. De ekonomiska och sociala livet i Seacoast kretsade kring sågverk, skeppsvarv, köpman lager, och etablerade by och stadskärnor. Förmögna köpmän byggde stora hus, försåg dem med de finaste lyx, och investerat sitt kapital i handeln och markspekulation. I andra änden av den sociala skalan, det utvecklat en permanent klass av daglönare, sjömän, med kontrakt tjänare och till och med slavar.


Det enda slaget som utkämpades i New Hampshire var räd mot Fort William och Mary , 14 december, 1774 i Portsmouth Harbor , som nettas upproret ansenliga mängder krut, handeldvapen och kanoner. ( General Sullivan , ledare för razzian, beskrev det som "resten av pulver, handeldvapen, bajonetter och cartouche-boxar, tillsammans med kanoner och ammunition butiker") under loppet av två nätter. Denna razzia föregicks av en varning till lokala patrioter föregående dag, med Paul Revere den 13 december 1774 att fortet skulle förstärkas av trupper seglade från Boston. Enligt obekräftade konton var krut användes senare i slaget vid Bunker Hill, transporteras dit av major Demerit, som var en av flera New Hampshire patrioter som lagras pulvret i sina hem tills det var transporteras vidare för användning i revolutionära aktiviteter.


New Hampshire var en Jacksonian fäste, staten skickade Franklin Pierce till Vita Huset i valet av 1852. Industrialiseringen skedde i form av många textilfabriker, som i sin tur lockat stora flöden av invandrare från Quebec (den "franska kanadensarna") och Irland. De norra delarna av staten producerade virket och bergen som turistattraktioner. Efter 1960, kollapsade textilindustrin, men ekonomin återhämtade sig som ett centrum för högteknologi och en tjänsteleverantör.


Sedan 1952 fick New Hampshire nationell och internationell uppmärksamhet för sin presidents primära hållas i början av varje presidentval år. Det blev genast den viktigaste test grunder för kandidater till republikanska och demokratiska nomineringar. Medierna gav New Hampshire (och Iowa) ungefär hälften av all uppmärksamhet ägnas åt att alla stater i den primära processen, förstoringsglas statens beslut befogenheter (och sporra upprepade ansträngningar från out-of-state politikerna att ändra reglerna.)

En bok recension.

http://vbb61.wordpress.com/2011/11/28/bengt-gangemi-favorit-i-repris/

Favorit i reris.

Är en bok om livet och intryck från ett liv och är en geografisk resa som tar dig till platser du kanske känner till, kanske till och med besökt men även till platser som du bara trodde existerade i fantasin. Resan går bakåt och framåt, upp och ner i samhället, från topp till botten. En resa över flera kontinenter och sociala och asociala sammanhang.

Resan görs både på land och i cyberspace, internet.

Läs den. Den är både rolig och sorglig ! Trevlig resa.

Besök gärna min sida på Facebook genom att klicka på länken här nedan:

Bengt Gangemi favorit i repris.

http://www.facebook.com/pages/BENGT-GANGEMI-favorit-i-repris/285500121488895

Aragua. (Venezuela)

Aragua staten ( spanska : Estado Aragua , spanska uttal: [aɾaɣwa] ) är beläget i norra och centrala delen av Venezuela . Det har slätter och djungler och karibiska stränder. De mest populära är Cata och Choroni. Det har Venezuelas första nationalpark som heter Henri Pittier .

Huvudstaden är Maracay , andra viktiga städer inkluderar Turmero och El Limon .
Aragua staten täcker en total yta på 7014 km ² och, baserat på 2001 års folkräkning information är beräknad befolkning av Aragua stat 2007 1.665.200 invånare.

Aragua var också namnet på en venezuelansk jagare , det var ledaren för den 3: e Destroyer Division och den första av hennes egna underklass, bland brittiska byggd för Venezuela sjöstridskrafter på 1950-talet.

Aragua gränsar till Karibiska havet i norr, med dess kustlinje backas upp av den snabbt ökande centrala Cordillera bergskedjan . Codazzi Peak når över 2400 meter över havet. Mycket av resten av staten består av bördiga dalar används för intensivt jordbruk, förutom längst ner i södra där lägenheter i centrala Llanos regionen börja. På den västra gränsen är Lake Valencia .

De viktigaste floderna i staten är Aragua , den Guárico , de Limón, det Tuy, den Pao och Turmero. De rinner ut i Karibiska havet, sjön Valencia, eller foder den stora Orinocofloden nätverk. Den Camatagua reservoar är en av de viktigaste reservoarer Caracas.

torsdag 29 december 2011

Colombo.

Colombo ( singalesiska : කොළඹ , uttalas [koləmbə] , tamil : கொழும்பு ) är den största stad och kommersiella huvudstaden i Sri Lanka . Det ligger på västkusten av ön och gränsar till Sri Jayawardenapura Kotte , huvudstaden.

Colombo är en livlig och pulserande stad med en blandning av det moderna livet och koloniala byggnader och ruiner och en stad befolkning på 647.100.

Den Colombo storstadsregionen, som definieras av distrikten Colombo , Gampaha och Kalutara , har en beräknad befolkning på 5.648.000, och täcker en yta på 3,694.20 km ².

Per Provincial BNP-2010, Västra provinsen, som omfattar städerna Colombo, Gampaha och Kalutara inspelade BNP per capita på USD 3808, det högsta uppmätta BNP per capita för en region i södra Asien. Det var tidigare politiska huvudstaden i Sri Lanka, innan Sri Jayawardenapura Kotte .

Tack vare sin stora hamn och dess strategiska position längs öst-västliga hav handelsvägar , var Colombo känd forntida handlare 2000 år sedan. Men det bara blev huvudstad på ön när Sri Lanka avträddes till brittiska imperiet år 1815, och dess status som huvudstad behölls då nationen blev självständigt 1948. År 1978, när administrativa funktioner flyttades till Sri Jayawardenepura Kotte var Colombo utsetts till den kommersiella huvudstaden i Sri Lanka.


Liksom många städer, sträcker Colombos tätort långt utanför gränserna för en enskild kommun, som omfattar andra Kommunal och Urban råd. Den största staden är hem för en majoritet av Sri Lankas företagens kontor, restauranger och nöjesställen. Kända landmärken i Colombo inkluderar Galle Face gröna , den Viharamahadevi Park samt Nationalmuseum.

Historia

Som Colombo besitter en naturlig hamn, var det känt att romarna , araberna och kinesiska handlare över 2000 år sedan. Visa Ibn Batuta som besökte ön i det 14th århundradet, enligt det som Kalanpu . Arabiska muslimer vars främsta intressen var handel, började bosätta sig i Colombo runt den 8: e talet främst på grund av att hamnen hjälpte sin verksamhet och kontrollerade mycket av handeln mellan singaleser rikena och omvärlden. Deras ättlingar nu utgör lokala lankesiska Moor samhället.

Portugisiska upptäcktsresande ledda av Dom Lourenço de Almeida kom först i Sri Lanka 1505. Under deras första besök de gjort ett avtal med kungen av Kotte Parakramabahu VIII (1484-1508) ger dem möjlighet att handla med öns gröda av kanel, som låg längs kustområdena på ön, bland annat i Colombo. Som delen av fördraget, den portugisiska ges full bestämmanderätt över kusten i utbyte mot löfte om bevakning vid kusten mot inkräktare. De var också rätt att upprätta en handelsstation i Colombo. Inom en kort tid, men utvisades de sedan den muslimska invånarna i Colombo och började bygga ett fort där i 1517.

Den portugisiska insåg snart att kontrollen över Sri Lanka var nödvändigt för skyddet av deras kustnära anläggningar i Indien och de började manipulera härskare Kotte kungariket i syfte att få kontroll över området. Efter att skickligt utnyttja rivalitet inom den kungliga familjen, tog de ​​kontroll över ett stort område i kungariket och singalesiska kungen Mayadunne etablerat ett nytt rike på Sitawaka, en domän i Kotte riket. Innan länge han fogat mycket av Kotte riket och tvingade den portugisiska att retirera till Colombo, som upprepade gånger belägrades av Mayadunne och senare kungar Sitawaka och tvingar dem att söka förstärkning från sin stora bas i Goa , Indien. Efter nedgången av kungariket i 1593, var den portugisiska möjlighet att uppnå fullständig kontroll över hela kustområdet, med Colombo som sin huvudstad.

Den här delen av Colombo är fortfarande känd som Fort och hus presidentvalet palats och majoriteten av Colombos femstjärniga hotell. Området omedelbart utanför Fort kallas Pettah (singalesiska පිට කොටුව pita koṭuva , "yttre fortet") och är ett kommersiellt centrum.

onsdag 28 december 2011

Boulder, Colorado.

Boulder är residensstad och folkrikaste staden Boulder län och den 11: e mest folkrika staden i den amerikanska delstaten Colorado .

Boulder ligger vid basen av foten av Klippiga bergen på en höjd av 5430 fot (1655 m). Staden är 25 miles (40 km) nordväst om Denver .

I USA Census Bureau som i 2010 befolkningen i staden Boulder var 97.385, , medan befolkningen i Boulder Metropolitan Statistical Area var 293.161.


Boulder är känd för sin status som en av de mest liberala städer i Colorado, dess färgstarka västerländska historia, är ett val destination för hippies i slutet av 1960, och som hem för den huvudsakliga universitetsområdet på University of Colorado , statens största universitet. Vidare förvärvar staden Boulder ofta topplaceringar i hälsa, välbefinnande, livskvalitet, utbildning och konst.

Historia:

I början till mitten av 19th century, de nomadiska Södra Arapaho Indian stam övervintrat ofta vid basen av foten i Boulder-området. Chief Niwot och hans stam kallas platsen deras hem. Andra nomadstammar inkluderade Utes, Cheyenner, Comancherna och Sioux.


Den första inspelade europeiska bosättarna i området var guldgrävare som kom 1858, då Boulder var en del av Nebraska Territory (Den tidigare gränsen mellan Nebraska och Kansas territorier är den nuvarande Baseline Road i Boulder). Den "Boulder City Town Company" bildades den 10 februari 1859. Boulder första skolhuset byggdes 1860, följt av bildandet av Colorado territoriet 1861. År 1871 då "Boulder City" beaktades. År 1873 järnvägen byggdes ut till Boulder, och i 1890, den Boulder Railroad Depot konstruerades för att fungera som en station för Colorado och södra järnväg. År 1876 Colorado beviljades självständig stat.

Den 7 november var 1861 lagstiftning som antogs lämnar plats för det statliga universitetet som ligger i Boulder och den 20 september 1875 första grundstenen var den första byggnaden (gamla huvudbyggnaden) på CU campus. Universitetet öppnades officiellt den 5 september 1877.

Guld, silver och kolbrytning fortsatte att vara en framträdande del av den lokala ekonomin fram till mitten av 20-talet. En kolgruvearbetare Strejken varade från 1910 till 1915, vilket leder till en militär närvaro i närheten Louisville . Minings relevans i den lokala ekonomin minskat på 1940-talet, när staden började aktivt rekrytera ren industri, såsom National Bureau of Standards, som idag är National Institute of Standards and Technology .

Boulder antagit en anti-salong förordning 1907. Statewide förbud startade i Colorado i 1916 och slutade med upphävande av nationellt förbud 1933.
Den 19 januari 1952, den Denver-Boulder Turnpike öppnas som en tollway mellan Boulder och norra Denver förort till Westminster . År 1967 var obligationer för att bygga motorvägen lönat sig tidigt, dess tollway status lyftes och det blev en del av US Highway 36 .


lördag 24 december 2011

torsdag 27 oktober 2011

Hemlig orden spionerade på frimurarna.

Svenska språkforskare har knäckt en riktig da Vinci-kod.


Chiffret i en 250 år gammal bok avslöjar helt nya fakta om frimurarna.

– Det kändes som rena Dan Brown-romanen, säger språkteknologen Beáta Megyesi.


Copiale Cipher ser ut som ett riktigt konstverk i sin grön- och guldfärgade brokad.
Boken påträffades i Östberlin efter kalla krigets slut.
Dess innehåll - 105 sidor av grekiska och romerska tecken, blandade med symboler – har länge varit en hemlighet.

Men i våras knäcktes koden.

Den amerikanske språkteknologen Kevin Knight tillsammans med Uppsalaforskarna Beáta Megyesi och Christiane Schaefer lyckades med hjälp av sina kunskaper i datavetenskap, språk och språkhistoria att lösa gåtan.

Och det man fann väckte stort intresse bland forskarna.

– Det var väldigt spännande när de första sidorna dök upp. Det framgick att boken skrevs av ett hemligt sällskap och om deras initieringsritual, säger Beáta Megyesi.

Ritualiserade ögonoperationer.

Den tyska Okulist-orden ägnade sig åt ritualiserade ögonoperationer som en slags symbol för den inre upplysningen.
Dessutom spionerade de på frimurarna och redogjorde noggrant för det hemliga sällskapets ritualer.

– Vi har skrattat ganska mycket åt vissa riter som de hittat på som är ganska barnsliga. Men den är mycket värdefull för idéhistoriker, religionsvetare, och historiker. Även om det till själva dechiffreringen bara behövdes 16 sidor bestämde vi oss för att avkoda hela boken, digitalisera den och tillgängliggöra för alla, säger Beáta Megyesi.

En analys av papper och bindning daterar boken till 1760-80-talet. Men Andreas Önnerfors, frimurarexpert och forskare vid Lunds universitet, tror den kan vara äldre än så.

– Jag har föreslagit 1740-talet. Det är en helt unik handskrift. Vi har mycket lite skriftligt material om orden från den tiden, förklarar Andreas Önnerfors, frimurarexpert och forskare vid Lunds universitet.

Unika uppgifter om frimurarna.
Boken är uppdelad i tre delar.
Den första beskriver ockulisternas egna ritualer, den andra ger en bild av frimurarordens verksamhet och ritualer under 1700-talet, och den tredje ger en helt ny inblick i hittills okända former av frimureri.
– De beskriver både en esoterisk form av frimureri och en mycket politisk form som låter förvånansvärt radikal. Man talar om naturliga rättigheter som inte får trampas på och som måste försvaras. Det är unika uppgifter, säger Andreas Önnerfors.

Varken ockulisterna eller frimurarna var särskilt unika för sin tid. Tvärtom var de hemliga sällskapen utbredda under 1700-talet.
Copiale Cipher kan kasta nytt ljus över några av dem.
– Vi har inte riktigt hunnit smälta det som står. Många gamla teorier måste omprövas på grund av detta.

onsdag 26 oktober 2011

Cumnock. (Skottland)

Cumnock ( Cumnag på gaeliska) är en stad i East Ayrshire , Skottland . Staden ligger vid sammanflödet av Glaisnock Vatten och Lugar vatten .


Det finns tre intilliggande bostadsprojekt som ligger strax utanför staden gränser, Netherthird , Craigens och Logan , med fd järnbruk avveckling av Lugar också strax utanför staden, vilket bidrar till en befolkning på cirka 13 tusen i omedelbar locale.

Ett nytt bostadsområde, Knockroon , beviljades bygglov den 9 Dec, 2009 av East Ayrshire rådet .

Cumnock inrymt många gruvarbetare, och även tjänstgjorde som köping för de andra, mindre städer i området, som Auchinleck , Ochiltree , Lugar, Muirkirk och New Cumnock (den ursprungliga Cumnock / Comenagh / Comno / etc)
Staden har en stark socialistisk arv på grund av sin roll som gruvstad.

Far till Labour Party , James Keir Hardie , bodde i staden under en stor del av hans liv, och en staty till honom sitter utanför stadshuset. En liten bostäder system i staden (Keir Hardie Hill) är uppkallad efter honom. Den populära vänsterpolitiker Emrys Hughes var lokala MP för en tid i mitten av 20th-talet och bodde också i staden.

William Wallace spenderade påstås 3 månader i sätet för Patrick Dunbar ((Ny) Cumnock eller Cumno i 1296), enligt boken, The Wallace , med Blind Harry . Cumnock är också i hjärtat av Robert Burns land och poeten sägs ha spenderat tid där.

Cumnock har också en av Skottlands största Junior fotbollslag, Cumnock Juniors . Även locka stor uppslutning och spendera stora summor pengar i jakten på framgång, har de överskuggats av resultaten av lokala rivaler Auchinleck Talbot , från den intilliggande staden.

Under många år fanns det två högstadieskolor, Cumnock Akademin och Saint Conval högstadium - som senare annekterades med St Josefs Academy i Kilmarnock och blev känd som S: t Josefs Cumnock Campus. År 2004 däremot St Josefs Cumnock Campus stängdes på grund av sjunkande publiksiffrorna, och stadens katolska barn nu går den ursprungliga St Joseph akademi i Kilmarnock.

fredag 14 oktober 2011

Hilliard, Ohio. (USA)

Hilliard är en stad i Franklin County , Ohio , USA . Befolkningen var 28.435 på 2010 folkräkningen .

År 1852 köpte John Reed Hilliard 10 tunnland (40.000 m 2 ) av jordbruksmark i västra Franklin County, Ohio från Hoseah Hög och Abraham Wendell. Geografiskt är det Hilliard området mellan Stora Darby Creek på i väster och Scioto River i öster.


Ursprungligen kallades Hilliard s Station, växte staden runt järnvägen sträckningen av Piqua och Indiana Railroad stationen, som genomskärs tidigare Hilliard jordbruksmark . Hilliard är Station fungerat som en idealisk sjöfart punkt för jordbruksprodukter kommer att marknaden och för de som kommer till bönder i området. Den ursprungliga Hilliard området platted av John Hilliard den 1 september 1853.

Fram till mitten av 20th century, var järnvägsstationen och Main Street centrum. År 1854 var ett postkontor inrättades i Hilliard s Station och ordet station tappades från staden namnet. Byn av Hilliard blev införlivat den 13 juli, 1869 med en befolkning på 280 invånare. I 1886 den första järnvägsstationen var belägen på norra sidan av spåren, väster om Main Street, och förblev där till 1962 då alla järnvägen tjänster upphört. Den ursprungliga tågstationen har restaurerats och är fortfarande i Hilliard historiska Weaver Park . Den ursprungliga platted området innehöll en blandning av bostäder och företag av varierande ålder och arkitektur.

Byggandet av tre stora bostadshus underavdelningar på 1950-talet förde explosiva tillväxt Hilliard. Anslutningen till Columbus regionala avlopp och vattensystem under 1960-talet öppnade upp området till utveckling. Byn av Hilliard fick stadsrättigheter officiellt från Ohio statssekreterare , genom att nå en befolkning på 5633 den 12 december 1960.

Med avslutningen av I-270 outerbelt på 1980-talet, kom en andra våg av explosiv tillväxt i området. Markanvändning i Hilliard fortsätta att vara en blandning av bostäder och kommersiella utveckling. Ett rikt arv av bostäder strukturer och arkitektoniska stilar finns i det historiska distriktet längs Norwich Street.

onsdag 12 oktober 2011

Oneonta. (USA)

Oneonta är en stad i södra Otsego län , New York , USA. Som av 2010 US Census , hade en befolkning på 13.901.


Dess smeknamn är "City of the Hills". Medan ordet "Oneonta" är av obestämt ursprung, det är populärt tros betyda "platsen öppna stenar" i Iroquois språket. Detta hänvisar till en framstående geologisk formation som kallas "Tablerocks" i den västra delen av staden.

Staden omges av staden av Oneonta , en separat kommunal och politisk jurisdiktion. Oneonta är hem till State University of New York Oneonta och Hartwick College .

Oneonta Municipal Airport (N66) ligger norr om staden.

Prehistorically, bebodda Algonquin och Iroquois indianer marken kring det som idag är staden Oneonta. The Iroquois fick exklusiv kontroll under tidig historisk tid.

Områdets tidiga pionjärerna kom runt 1775 och bestod huvudsakligen av Palatinen tyskar och holländska nybyggare flyttar ut i Hudson Valley. Armén som leddes av general James Clinton gått igenom området för att gå med i Sullivan expedition år 1779.

Den första byn dök upp runt 1800 och blev senare känd som "Milfordville." År 1830 var staden Oneonta bildas från delar av två andra städer i länet. Milfordville bytte namn till Oneonta år 1832, och 1848, ingår som en by i staden.
När Delaware och Hudson järnväg nådde Oneonta började byn en tillväxt spurt på grund av sin roll som järnvägen centrum och dess växande industri. Oneonta var en gång hem till den största lok lokstallarna i världen.

Byn inkorporerades som en stad i 1908.

Arkitekturen i Oneonta är mest vanligt radhus och låga kommersiella byggnader. Oneonta har mycket få industriella komplex. Grund av sitt läge, tjänar Oneonta inte som främsta industristad.

Det finns flera historiska byggnader som ursprungligen var hemma hos framstående personer. Den Fairchild Mansion placerades på National Register of Historic Places 1974 och var tidigare hem av George Winthrop Fairchild, en av de ursprungliga partnerna med Thomas Watson. Fairchild och Watson var grundare av det som så småningom blev IBM.

Dessutom är George I. Wilber House en historisk bostad i staden. Det byggdes i två etapper, 1875 och cirka 1890. Det är en tre berättelse träram struktur på en stengrund i slutet av den viktorianska stilen. Den har en tre berättelse, runda hörn torn, kors gavelförsedda tak, och en stor, mycket dekorativa omlott veranda med en porte-cochere.

År 1997 blev det hem till Övre Catskill gemenskapen råd Arts. Det var noterat på National Register of Historic Places 2000.

Den högsta byggnaden i Oneonta är Nader Towers. Stående 14-våningar högt, är byggnaden ägs av staden Oneonta Housing Authority och drivs som en pensionär är bostäder bostad.

tisdag 11 oktober 2011

Drancy. (Frankrike)

Drancy är en stad i Frankrike cirka 10 km norr om Paris. Drancy tillhör departementet Seine-Saint-Denis i regionen Île-de-France.


Drancy hade 2008 omkring 66 000 invånare.

I Drancy låg mellan 1940 och 1944 Frankrikes största interneringsläger från vilket tusentals judar, romer och politiska fångar fördes vidare till koncentrationsläger i Tyskland.

Cité de la Muette ritades av arkitekterna Marcel Lods och Eugène Beaudouin i början av 1930-talet som ett modernistiskt socialt bostadsprojekt baserat på Le Corbusiers idéer. Det var det mest ambitiösa av franska statens bostadsprojekt vid denna tid. Modern pre-fab-teknik skulle ge bostäder med låga hyror och utformningen skapa en ”självförsörjande” förort. Komplexet bestod av fem höghus, några lägre byggnader och ett u-format fyravåningshus som skapade en skyddande gård; det skulle innehålla allt från skolor till affärer.

Depressionen försenade bygget och innan Cité de la Muette var helt färdigbyggt utbröt kriget och höghusen blev hem för franska poliser och deras familjer. Den u-formade byggnaden, ännu utan både golvbeläggning och fönsterglas, blev interneringsläger för utlänningar och politiska fångar, senare även transitläger för judar. Efter kriget blev Cité de la Muette vad det ursprungligen var tänkt som – ett bostadsområde för låginkomsttagare. 1947 började de nya hyresgästerna flytta in.

Före Frankrikes kapitulation 1940 använde fransmännen Drancy som interneringsläger för utlänningar (bl.a. flyktingar från Francos Spanien och judar från norra Europa), politiska fångar och krigsfångar. Efter stilleståndsavtalet med Nazityskland fungerade det under ett år som tyskt läger för franska och brittiska krigsfångar. 1941 tog tyskarna och Vichyregimen beslutet att använda Drancy som ett transitläger för judar för vidare transport till Tyska Riket. Majoriteten av de judar som arresterades i det icke-ockuperade Frankrike, Vichyfrankrike, fördes till Drancy. Drancy var det största franska lägret för uppsamling av judar; 57 av de 69 tågkonvojer med judar som lämnade Frankrike avgick från Drancy.

Fram till 1943 sköttes lägret av fransmännens gendarmerie under ledning av Préfecture de Police (franska polismyndigheten), men under SS:s kontroll. I augusti 1941 hade SS-Hauptsturmführer Theodor Dannecker förelagt riktlinjerna för lägret i ett dokument som undertecknades av franske polisprefekten Françoise Bard och kommendanten för gendarmeriet General Guilbert. Frånsett dessa polisiära åtaganden var ingen fransk myndighet villig att ta fullt ansvar för lägret och de leveranser av mat, sängar och andra förnödenheter som måste administreras.

Följden blev att förhållandena i Drancy blev så miserabla att dysenteri utbröt och hundratals fångar dog. Detta orsakade skandal; en utredning tillsattes och ett mindre antal fångar frigavs för att förbättra situationen. I en fransk rapport kan man läsa: “De som inte med sina egna ögon har sett några av de frigivna från Drancy kan bara ha en svag aning om det eländiga tillstånd i vilket internerna i detta läger, som är unikt i historien, befann sig. Man säger att det ökända lägret Dachau inte är någonting i jämförelse med Drancy”

När tyskarna tog över administrationen för lägret 1943 ändrades förhållandena; matransonerna blev något större och lägret hölls renare och förbättrades materiellt. Men brutaliteten, cynismen och utpressningarna ökade.
Det var fransmännen som valde ut vilka judar som skulle arresteras och deporteras. I första hand valde man utländska judar, de som var på flykt och de som immigrerat tidigare. För att fylla de kvoter av judar som tyskarna önskade arresterades 1942 under den s.k. ”Vélodrome d’hiver-räden” tusentals kvinnor, barn och åldringar som fördes till Drancy. På den sista tågkonvojen från Drancy den 31 juli 1944 befann sig 300 barn.

Sammanlagt deporterades över 100 000 personer - judar, romer, kommunister och andra - från Drancy till Auschwitz, Sobibor och Buchenwald. Mer än 67 000 av de omkring 76 000 judar som tvingades lämna landet deporterades från Drancy. En tredjedel av dessa judar var fransmän, de övriga var immigranter som kommit till Frankrike under 1920- och 1930-talen, framför allt från Polen, Tyskland och Österrike.

Den 17 augusti 1944 kom de allierade till lägret i Drancy. De fann 1 500[3] fångar som genom svensken Raoul Nordlings förmedling omhändertogs av Röda Korset.
Efter krigsslutet blev Drancy under en tid interneringsläger för kollaboratörer och anhängare till Vichyregimen.

SS-Obersturmbannführer Alois Brunner som fick kommandot över Drancy 1943 dömdes 2001 i sin frånvaro till livstids fängelse för brott mot mänskligheten av en en fransk domstol.

måndag 10 oktober 2011

South Carolina. (USA)

South Carolina är en stat i den djupa södern i USA som gränsar Georgien i söder, North Carolina i norr och Atlanten i öster.


Ursprungligen del av provinsen Carolina , den provinsen South Carolina var en av de 13 kolonier som förklarade sig självständigt från den brittiska kronan under den amerikanska revolutionen .

Kolonin hette ursprungligen av kung Charles II av England för att hedra sin far Karl I , som Carolus är latin för Charles . South Carolina var den första staten att rösta för att utträda ur unionen och var grundandet tillståndet för Amerikas konfedererade stater . Enligt 2010 USA: s folkräkning , är staten rankas 24:e bland de amerikanska delstater med befolkningen på 4.625.384 personer. South Carolina innehåller 46 län och dess huvudstad är Columbia .

Geografi:
South Carolina gränsar i norr av North Carolina , i söder och väster av Georgien , som ligger tvärs över Savannah River , och i öster av Atlanten.
South Carolina består av fyra geografiska områden, eller geomorfologiska provinser , vars gränser ungefär parallellt Atlantkusten. I den sydöstra delen av staten är kust-slätten , som kan delas in i de yttre och inre kustnära slätten. Från norr till söder kusten är uppdelad i tre olika områden, Grand Strand , den Santee River Delta och Sea Islands . Längre in i landet är Sandhills , gamla sanddyner från vad som brukade vara South Carolina kust miljoner år sedan. Den Fall Line , som markerar gränsen för farbara floder, löper längs gränsen till Sandhills och Piemonte , som böljande kullar och jordar lera. I nordvästra hörnet av staten är Blue Ridge Mountains , den minsta geografiska område i staten.

Statens kusten innehåller många salta våtmarker och flodmynningar , samt naturliga hamnar som Georgetown och Charleston . Ett ovanligt inslag i den kustnära slätten är ett stort antal Carolina vikar , vars ursprung är osäkert. Ett framträdande, men felaktig, teori säger att de har inrättats genom ett meteorregn. I vikarna tenderar att vara ovala, kö i nordväst till sydost orientering. Terrängen är platt och marken består helt av nya sediment som sand, silt och lera. Områden med bättre dränering gör utmärkta jordbruksmark, även om vissa mark sumpig. Den naturliga delar av kust-slätten är en del av mellersta Atlanten kustnära skogar ekoregion .

Strax väster om kust-slätten är Sandhills regionen. Den Sandhills är rester av kustnära sanddyner från en tid när landet var nedsänkta eller världshaven var högre.
Piemonte (Upstate) region innehåller rötterna av en gammal, eroderad bergskedja. Det är allmänt kuperad, med tunna, stenig lerjord, och innehåller få områden som lämpar sig för jordbruk. Mycket av Piemonte en gång var odlad, med liten framgång. Det är nu återplanteras. Dessa skogar är en del av sydöstra blandskog ekoregion.

Vid sydöstra kanten av Piemonte är fallinjen , där floderna sjunka till kust-slätten. Nedgången linjen var en viktig tidig källa av vattenkraft. Mills byggd för att utnyttja denna resurs uppmuntrat framväxten av flera städer, inklusive huvudstaden Columbia . De större floderna är farbara upp till hösten linjen, vilket ger en handelsväg för Mill städer.
Den nordvästra delen av Piemonte är också känd som foten. Den Cherokee Parkway är en naturskön kör väg genom området. Det är där Table Rock State Park ligger.

Högsta i höjd är Blue Ridge regionen, som innehåller en brant av Blue Ridge Mountains , som fortsätter in i North Carolina och Georgia , som en del av den södra Appalachian kedjan. Sassafras Mountain , South Carolina högsta punkt på 3560 fot (1090 m) ligger på detta område. Som också finns i detta område är Caesars Head State Park . Miljön här är den i Appalachian-Blue Ridge skogar ekoregion . Den Chattooga River , som ligger på gränsen mellan South Carolina och Georgia, är en favorit forsränning destination.

Jordbävningar förekommer i South Carolina. Den största frekvensen är längs den centrala kusten av staten, i Charleston-området. South Carolina genomsnitt 10-15 jordbävningar ett år nedan magnitud 3 (FEMA). Den Charleston jordbävningen 1886 var den största skalvet som någonsin drabbat sydöstra USA. Denna 7,2 magnitud jordbävning dödade 60 människor och förstörde mycket av staden.

Fel i denna region är svåra att studera på ytan på grund av tjock sedimentering ovanpå dem. Många av de gamla felen inom tallrikar istället för längs plattan gränser.

Historia:
Kolonin av Carolina avgjordes av engelska nybyggare, främst från Barbados . Kung Karl gav åtta aristokrater ett kungligt privilegiebrev att bosätta Carolina (Carolina är latin för "Charles land") eftersom tidigare att de hade hjälpt honom att återfå sin tron. Delar av Carolina (oftast kustområden) koloniserades tidigare av Spanien (se Fort Caroline ), men strider mellan den spanska och den infödda amerikaner orsakat det spanska folket att dra sig tillbaka till Florida, Kuba, Mexiko och Central-och Sydamerika. Carolina avgjordes att göra vinst från handel och även genom att sälja mark. John Locke , en engelsk filosof skrev en konstitution för kolonin, som täckte ämnen som mark klyftor och sociala ranking. Under de första åren, köpte inte många mark där, så ägarna sänkt priset på vissa delar.

Carolina utvecklades inte som planerat. Det delas upp i norra och södra Carolina, som skapar två olika kolonier. Det separerade på grund av politiska skäl som nybyggarna ville ha politisk makt. År 1719 bosättare i södra Carolina tog kontroll från sina ägare. Då, i 1729, blev Carolina två kungliga kolonierna, North Carolina och South Carolina. Bönder från inlandet Virginia bosatte norra Carolina. De växte tobak och sålde timmer och tjära, båda kategorierna av skeppsfurnering behövs av England. Den norra Carolina kusten saknade en bra hamn, så många av de lantbrukare som används Virginia hamnar för att bedriva sin handel.

Södra Carolina blomstrade från fertilitet för Low Country och hamnarna, som är i Charles Town (senare Charleston). Bosättningar spridning, och handel med skinn, frodades timmer, och nötkött. Rice odlingen har utvecklats i stor skala med hjälp av färdigheter och tekniker för slavar som importerats från ris växande regionerna i Afrika. De skapade den stora markarbeten av dammar och kanaler som krävs för att bevattna risfälten. Dessutom blev indigo en handelsvara gröda, som också utvecklats med den kompetens av afrikanska slavar.

Odling och förädling av indigo , en blå blomma, utvecklades här av en ung engelsk kvinna, Eliza Lucas , en planter dotter som hade kommit med sin far, också en officer från Karibien. Hon tog över förvaltningen av plantagen när han var tilldelad någon annanstans. Indigo blev en viktig handelsvara gröda för de döende av textilier. Slavarbete var viktig att göra odling av ris och indigo lönsamma som handelsvara grödor. I South Carolina, översteg antalet slavar de anglo-europeiska kolonisatörerna vid tiden för revolutionen, en egenskap hos staten genom inbördeskriget .

20th century och därefter
I början av 20-talet utvecklade South Carolina en blomstrande textilindustri. Staten konverterade också sin jordbrukspolitik bas från bomull till mer lönsamma grödor, lockade stora militärbaser, och skapade turism.
Av utökade kontroverser har varit statens visning av flaggor för Amerikas konfedererade stater , som togs upp på State Capitol 1962. Delstatens huvudstad ligger direkt intill University of South Carolina campus, ett drag ses som en protest mot den domstol beordrade segregering av skolorna.

En rättegång kräver att flaggan ska tas bort lämnades in år 1994 . Den 1 juli 2000 blev South Carolina den sista staten att ta bort Förbundsmedlemmen flaggan, placerad där 1962, under Democatic guvernör Fritz Hollings mandatperiod, från över dess folkrepresentationshus. Staten senaten hade godkänt ett lagförslag att de tas bort den 12 april 2000, med en marginal på mellan 36 och 7, propositionen hade specificerat att en förbundsmedlem flagga flygas framför Capitol intill ett monument hedra fallna sydstatssoldaterna. Debatten var mer uppvärmd i delstaten representanthuset, som gick propositionen den 18 maj 2000, med en marginal på endast 66 till 43 efter bland annat ett mått är att se till att förbundsmedlemmen flaggan av monumentet vara 30 fot (9,1 m) hög .

Flaggan av monumentet fortsätter att bränsle en orsak till kontroverser, av NAACP. Den NAACP upprätthåller en ekonomisk bojkott av staten South Carolina. Den NCAA vägrar att låta South Carolina att vara värd NCAA idrotts händelser vars lägen bestäms i förväg. Den 6 juli 2009, Atlantkusten konferensen meddelade ett beslut om att flytta tre kommande baseball turneringar av South Carolina, med hänvisning till farhågor av NAACP över den fortsatta statsunderstödda visning av förbundsmedlemmen flaggan.

lördag 8 oktober 2011

Mevo Modi`im. (Israel)

Mevo Modi'im är en religiös gemensam uppgörelse i centrala Israel . Ligger nordväst om Modi'in på Highway 443 , faller det under jurisdiktion Hevel Modi'in regionala rådet . År 2006 hade en befolkning på 148.


Byn grundades som ett Moshav shitufi 1976 av Rabbi Shlomo Carlebach , som bodde där i de senare åren av hans liv. Många invånare kom till uppgörelsen som en grupp från USA , efter riktning Carlebach. Många kom från eller genom de tidigare "House of Love och bön" som först bildades i San Francisco, och senare i Jerusalem. Gruppen är en märklig samling av eklektiska individer, inklusive musiker, artister, ekologiska jordbrukare, beslutsfattare vin, perfumers och specialister inom många områden. Många är bland de bästa inom sitt område i hela Israel.

Den Moshav har ett vackert handmålade och ornately dekorerade största synagoga målad av Yitzchak Ben Yehudah i mitten. Mevo Modi'im har en mängd olika matställen däribland Lucianos, HaChatzer, Moshe Cohen Falafel och Chai gård.

Tour regissören Judy Avraham Chai driver ett natur / historia turné samt en organisk get gård med roliga pedagogiska händerna på verksamheten.
Moshav invånarna byggde en ny paviljong nära ruinerna på Moshav till minne av Esh Kodesh Gilmore som dödades i en terrorist attack mot 30 okt 2000. Den unge mannen namngavs för Sefer Aish Kodesh skriven av Kalonymus Kalman Shapira (eller Klonimus Kalmish Szapira) (1889-1943), som var den stora rabbinen i Piaseczno, Polen, som skrivit ett antal verk och mördades av nazisterna under Förintelsen Kalonymus Kalman Shapira .

fredag 7 oktober 2011

Nancy. (Frankrike)


Nancy är en stad i nordöstra Frankrike, préfecture (regionhuvudstad) i départementet Meurthe-et-Moselle i Lorraine. Antalet invånare var 105 468 år 2006.


Place Stanislas, Place de la Carrière och Place d'Alliance finns med på världsarvslistan sedan 1983.

söndag 2 oktober 2011

Maldegem. (Belgien)

Maldegem är en kommun som ligger i belgiska provinsen Västflandern . Kommunen består av byarna Maldegem, Adegem och Middelburg .


Kleit och Donk har alltid varit separata byar för Maldegem.

Den 1 januari 2006 Maldegem hade en total befolkning på 22.289. Den totala ytan är 94,64 km ², vilket ger en befolkningstäthet på 236 invånare per km ².

Tidigare invånare Maldegem hänvisar ofta till "ringen". Detta är något slags fördrag med hänvisning till respekten man har för sin hemstad.
Den Stoomcentrum Maldegem ligger vid gamla NMBS järnvägsstationen i Maldegem.

lördag 1 oktober 2011

Naustdal. (Norge)

Naustdal är en kommun i länet i Sogn og Fjordane , Norge . Det ligger i den traditionella distriktet i Sunnfjord .


Den administrativa centrum är byn Naustdal, som har 1072 invånare (2006). Andra byar i Naustdal inkluderar Vevring och Helle .

Turister kommer från hela världen att fiska lax i nausta floden. Den Førde flygplats i Bringeland, Gaular är den närmaste regional flygplats, och ligger 27 kilometer (17 km) från Naustdal.

Naustdal ligger mellan Førde och Flora , och är ett bondesamhälle med en mångfald och kulturella aktiviteter som sträcker sig från den årliga konstutställningar på Vevring till mässor, musik och dans. Flera kända konstnärer och författare kommer från Naustdal. Några av de lokala bönderna föder upp hästar, och visar hästen hålls vartannat år. Idrottare från Naustdal göra mycket bra både i nationella och internationella mästerskap, speciellt i volleyboll och tyngdlyftning .

Naustdal erbjuder rika möjligheter till friluftsliv som fiske på fjorden från hyrda båtar. Den berömda lax älven, nausta , är en av länets största vildmarksområden med berg, vattendrag, sjöar och gårdar berg. Ett rekreationsområde och Marina har nyligen lagts ut nära centrum av Naustdal.

fredag 30 september 2011

Velike Lašče. (Slovenien)

Velike Lašče är en stad och kommun i Slovenien . Det är en del av den traditionella regionen Lower Carniola och ingår nu i den centrala Slovenien statistiska regionen .


Området stolt över att vara födelseorten av ett antal kända slovenska författare: Primož Trubar , Josip Stritar , Fran Levstik och Jože Javoršek .

Den församlingskyrka i uppgörelsen är tillägnad Marias Födelse och tillhör den romersk-katolska ärkestiftet i Ljubljana .
Det är en stor Neo-romanska kyrkan byggdes efter den ursprungliga byggnaden daterar till 13-talet förstördes i en brand 1856. Dess dubbla klockstapel är en dominerande landmärke på den lokala horisonten. Framför kyrkan är obelisken monument Fran Levstik, uppfördes 1899.

onsdag 28 september 2011

Fjaler. (Norge)

Fjaler är en kommun i länet i Sogn og Fjordane , Norge . Det ligger i den traditionella distriktet i Sunnfjord . Den administrativa centrum är byn Dale . Andra platser i Fjaler inkluderar Flekke och Espedal .


Det var födelseplats kände norske poeten Jakob Sande . Den Röda korset Nordic United World College i Haugland, en av de tolv United World Colleges i världen finns också här, liksom Åsnes skidor fabriken, Nordic Art Centre vid Dalsåsen och Dale / Jarl sko fabrik . Det finns en bilfärja från Dale till Eikenes i Askvoll kommun, och bussar avgår till Førde , Rysjedalsvika, Hyllestad och väster om Fjaler. Førde flygplats, Bringeland är 28 kilometer öster, med flyg till Oslo och Bergen .

Allmän information:

Ytre Holmedal bildades som en kommun den 1 januari 1838 (se formannskapsdistrikt ). Den ursprungliga Kommunen var identisk med Ytre Holmedal socken ( prestegjeld ) med sub-församlingar ( sokn ) i Holmedal, Dale och Fjaler. År 1912, namnet Ytre Holmedal ändrades till Fjaler .

Den 1 januari 1990, var några ändringar av gränserna mellan Fjaler, Gaular och Askvoll . Fure, Folkestad och Våge (befolkning: 482) i Askvoll överfördes till Fjaler. Vårdal, Holmedal, Rivedal, och en del av Hestad (befolkning: 731) i Fjaler överfördes till Askvoll. De delar av Hestad som inte gick att Askvoll (befolkning: 90) överfördes till Gaular.

Almè. (Italien)

Almè är en comune (kommun) i provinsen Bergamo i italienska regionen Lombardiet , som ligger ca 45 km nordost om Milano och ca 5 km nordväst om Bergamo . Per den 31 december 2004 hade det en befolkning av 5777 och ett område av 2,0 km ².


Almè gränsar till följande kommuner: Almenno San Bartolomeo , Almenno San Salvatore , Paladina , Sorisole , Villa d'Almè . En del av Almè territorium är en del av Parco dei Colli di Bergamo och Crosse av floden Quisa .

tisdag 27 september 2011

Valestrandsfossen. (Norge)

Valestrandsfossen (används även Valestrandsfossen ) är en by i Osterøy kommun i Hordaland .


Byn har 1100 invånare per den 1 Januari 2011 och ligger vid Sørfjord ön Osterøy . Valestrandsfossen är den största staden på ön.

Det finns affärer, bensinstation, grundskola, frisörer, pubar och Leroy Fossen AS , världens största öring -Rokeriet.

Valestrand består av bostadsområden, Reigstad, Hill, Bull Hill, Vard Alen, Rund Hovde / Rate, Eide, Bakken, Elvik, rippa Land, Burke Land, Loftås, Dalt Veit och fästen Vatne.

Transport:

Den färjeförbindelse med MF "Ole Bull" som fungerar kommunikation Breistein-Valestrand . Färjeförbindelse köptes av berörda medborgare / bolagsstämma 2004, som inte ville att färjan skulle vara stängda när Osterøy bron byggdes. Efter flera möten stiftande aktieägare färjan företag Företag Osterøy färja för att ta över färjeförbindelsen från HSD . Ferry Connection är en enkel anslutning till Osterøy om man kommer från Bergen , Åsane eller Nordhordland .

Kultur:

Den legendariska norska violinisten och tonsättaren Ole Bull hade under sommaren. Bull tillbringade sin sommarsemester med sina morföräldrar på Valestrand. Det var här han inbjuden Grieg till "Norwegianize" honom efter sina studier i Tyskland .
Valestrand har också ett fotbollslag i 3: e division, som kallas Valestrand Hjellvik FK .

Apoteket.

En dag klagade Frasse till en vän:


- Min armbåge gör väldigt ont, jag tror jag måste beställa tid hos läkaren.

- Gör inte det! Apoteket har nämligen fått in en ny datamaskin som ställer en diagnos snabbare och billigare än en läkare. Ge den bara ett urinprov så kommer maskinen ge dig en diagnos på problemet och vad du ska göra åt det.

Det kostar bara 100 kronor!
Frasse tänkte att han hade inget att förlora, så han fyllde upp ett glas med ett urinprov och gick iväg till Apoteket. Han hällde i innehållet och stoppade in en hundring i apparaten. Maskinen började brumma och små lampor blinkade.

Efter en liten paus kom en papperslapp fram där det stod:

* Du har tennisarmbåge.
* Doppa armbågen i varmt vatten.
* Undvik tunga lyft och att röra armbågen för mycket.
* Du blir bättre efter någon månad.

Senare på kvällen tänkte Frasse på hur otrolig den nya tekniken var, och hur det skulle revolutionera läkarsystemet för alltid. Då började han fundera på om det gick att lura maskinen, så han bestämde sig för att prova. I en burk blandade han kranvatten, urinprov från hunden, dottern och frugan och som "pricken över i:et" onanerade han i burken. Nästa dag gick han iväg till Apoteket, hällde blandningen i maskinen och stoppade i 100 kr. Maskinen brummade och blinkade och ut kom en lapp med följande innehåll:

* Vattnet i kranen är för hårt, skaffa ett avhärdningsfilter.
* Din hund har mask. Ge den avmaskningskur och vitaminer.
* Din dotter missbrukar kokain. Skicka henne på rehabilitering.
* Din fru är gravid. Det är inte ditt barn, skaffa en advokat.
* Om du inte slutar onanera så blir din tennisarmbåge aldrig bättre.

Räyrinki. (Finland)

Räyrinki har cirka 850 invånare byn i kommunen Vetil kommunerna i Mellersta Österbotten , landsvägar 750 och 751 korsar området ca 12 km söder om Vetil kommunens centrum. Räyringin postnummer är 69.820.


Räyringin befolkade byn består av tre större grupper: Finnilä (mitten driven), Isokylä och Rock Lake . Räyringin ekonomiska byn ingår även bostäder byar , Aho, Alaspää, Forsbacka, Haapala, Salmela, Siponkoski och Rytiniemi.

Kyläkunnan Landskapet präglas av platt jordbruksmark, skog och våtmarker och vattendrag. Kyläkunnan ligger i Mellersta Österbotten skala ganska stora sjöar Räyringinjärvi och Haapajärvi, det finns också mindre sjöar och dammar. Dessutom tre floder som rinner kyläkunnan område: Perhonjoki , Halsua floden och Porasenjoki . Räyringin huvudsysselsättning jordbruk. Dessutom använder företaget en rik by.

Räyringin centrum kör Finnilä Vetil är på toppen av den kommunala servicen: grundskola, affär, bank, post, bibliotek, medicinskåpet, ett allaktivitetshus och servicecenter för äldre rivitaloasuntoineen. Dessutom har byn ett antal industrier inklusive företag. en frisör, ett bageri, ett antal taxibilar, screentryck , och resor. Statliga tjänster, till exempel. Polis, anställning och beskattning Office är Kaustby ca 20 miles away.

Räyringissä aktiva i de föreningar som nämns Marthas, jordbruk, kvinnor, ungdomar , LEAF : s avdelning, jakt och fiske klubbar, liksom Räyrinki Society.
Vintern 2009 Räyringissä beskrivs byn utan kvinnor, verklighet serien, där 18 kvinnor i familjen gick ut för en vecka hemifrån, lämnar sin man och hans familj äger. Serien sänds i YLE 1 hösten 2009, och Replay under våren 2011.

Gyömrő. (Ungern)

Gyömrő är en stad i länet Pest , Budapest storstadsområde , Ungern .


Staden Gyömrő ligger i centrum av den bergiga regionen Monor, i utkanten av huvudstaden, Budapest. Hela territorium Gyömrő är 26,51 km2, är dess inre område 6,45 km2. Antalet invånare är ca 15,290 (år 2008).

Geografi:

Gyömrő är en trädgårdsstad och ligger 30 kilometer från centrum av Budapest, och 7 kilometer från gränsen av kapital och från Ferihegy flygplats. Centrum läge Gyömrő ur aspekten av trafiken är enastående, främst på grund anslutande-vägar och järnvägssträckor i landet, som Bond Nord-, Öst-och Syd-Ungern, över staden. Väst-Ungern kan nås via Budapest från boplatsen. Gyömrő lätt kan nås via nummer 4 Main-vägen, M5 motorvägen M0 bilväg och det är viktigt att Budapest-Ferihegy flygplats ligger inte långt borta, det tar bara 15-20 minuter att komma dit.

Historia:

Den första skriftliga omnämnandet av bosättningen daterar till 1274. I den 15: e talet tillhörde ständerna av Queen och blev senare en nåd och ynnest mark för lojala adelsmän. Från slutet av 18th century greven Teleki familj blev de viktigaste innehavarna av byn, de hade en betydande roll i dess utveckling under en längre period. Den ursprungliga centrum av bebyggelsen växte upp bredvid deras egendom. Under andra hälften av 19th century byns centrum flyttades till den andra änden av lösningen, där konstruktionen av flera byggnader, bland annat stadshuset, polisstationen och skolan, betyder denna utveckling vid sekelskiftet 20-talet. Gyömrő fick stadsrättigheter 2001.

Suceava. (Rumänien)

Suceava ( Rumänska är Suceava sätet i Bukovina , Moldavien region i nordöstra Rumänien . Staden var huvudstad i furstendömet Moldavien 1388 till 1565.

Historia:

Dimitrie Cantemir i hans berömda verk BESKRIVNIN Moldavie ger ursprunget till namnet som ungerska : Szűcsvár, vilket innebär att staden körsnärer.


Under nästan 200 år har staden Suceava var huvudstad i den moldaviska staten och huvudsakliga hemvist i moldaviska furstarna (mellan 1388 och 1565). Staden var huvudstad i länderna av Stephen den store , en av de centrala figurer i rumänska historien, som dog i Suceava i 1504 . Han byggde en kyrka varje gång han besegrat en fiende armé.

Under regeln om Alexandru Lăpuşneanu , var säte flyttades till Iaşi 1565. Michael the Brave erövrade staden år 1600 under den moldaviska Magnate Wars i ett försök att förena Valakiet , Moldavien och Transsylvanien , men han besegrades samma år och Suceava inte blir huvudstad igen.

Tillsammans med resten av Bukovina , var Suceava under härska av den habsburgska monarkin (senare Österrike-Ungern ) från 1775 till 1918, i utkanten av Habsburg domäner passerade strax sydöst om staden. I slutet av första världskriget , blev det en del av Stor-Rumänien .
Under den kommunistiska perioden i Rumänien , var Suceava starkt industrialiserade.

Tandag. (Filippinerna)

Tandag är en stad och provinshuvudstad i provinsen med Surigao del Sur , Filippinerna . Enligt folkräkningen 2000, den har en befolkning på 44.327 personer i 8449 hushåll.

Fester:

Tandag firar årligen fest dagen i San Nicolas de Tolentino, Tandag skyddshelgon, var 10: e september.


En Novena för att hedra San Nicholas hålls under nio dagar i följd med början den 1 september i San Nicholas de Tolentino domkyrka. Det är höjdpunkten i stadens Fiesta.

I anslutning till detta är en veckolång fest som anordnas av den lokala regeringen enhet Tandag. En parad, konsert och basaren är bara några av årliga förmåner uppradade för nämnda fest.

Diwatahan Festival hålls i januari varje år för att hedra Sto. Nino. Tandag Stad anordnar också en endags kulturella danstävling för intresserade dansgrupper hölls på Tandag City Plaza. Diwatahan Festival är motsvarigheten till Cebu City är Sinulog Festival.

Eftersom Tandag är huvudstad i provinsen Surigao del Sur, värd den årliga Araw ng Surigao del Sur Celebration. En mässa visar upp produkterna från de olika kommunerna Surigao del Sur är en av de veckolånga arrangemang medan en lokal festtåg rätt, höll Mutya ng Surigao del Sur på Tandag staden Gymnasium i Bongtud fungerar som höjdpunkt händelsen.

Sarie Dumagan födelsedag är en av de bästa i staden. Det är en av höjdpunkten speciellt när hon tar några kändisar att underhålla Tandaganon talet.

Cityhood:

Tandag tillsammans med de andra 15 städer nyligen återfått sin citihood efter Högsta domstolens vände sitt tidigare beslut.
Nyligen Tandag förlorat sin cityhood, tillsammans med 15 andra städer, efter att Högsta domstolen av Filippinerna beviljats ​​en petition arkiveras av League of Cities av Filippinerna , och förklarade cityhood lagen (RA 9392) som gjorde det möjligt för staden att förvärva sina stadsrättigheter , strider mot författningen. Nämnda städerna, förklarar domstolen, inte uppfyllde kraven för cityhood.

Drygt ett år senare, den 22 december 2009, agerar på överklagandet av den så kallade "League of 16 städer" (av vilka Tandag är en del av), upphävde Högsta domstolen sin tidigare dom som slog fast att "vid I slutet av dagen, passagen av amendatory lagen (om kriterierna för cityhood som fastställs av kongressen) inte skiljer sig från antagandet av en lag, dvs cityhood lagar undantar uttryckligen en viss politisk underavdelning från de kriterier som tidigare nämnts. Kongressen, i att anta de undantag lagen / s, vilket i praktiken minskade redan kodifierade indikatorer. "

Som sådan är den cityhood status Tandag effektivt återställd.
Men den 24 augusti 2010, i en 16-sidig upplösning, Högsta domstolen återinförde sin November 18, 2008 beslutet slå ner Cityhood lagar gör Tandag en kommun igen.

Röstning 7-6, med två domarna som inte deltar, återinförde SC sina 18 november 2008 beslut att förklara som grundlagsstridiga republikens lagar (RAS) omvandla 16 kommuner i städerna igen.
Den 15 februari 2011 fastställde högsta domstolen för 3: e gången cityhood av Tandag och 15 andra städer i Filippinerna.

Veliko Tarnovo. (Bulgarien)

Veliko Tarnovo ( bulgariska : Велико Търново , Veliko Tŭrnovo ) är en stad i norra centrala Bulgarien och administrativt centrum för Veliko Tarnovo provinsen .


Ofta kallas " City of the tsarerna ", är Veliko Tarnovo ligger på Yantra älv och är känd som den historiska huvudstaden i det andra bulgariska imperiet , lockar många turister med sin unika arkitektur.

Fram till 1965 namnet på den staden Tarnovo, och detta är fortfarande det gemensamma namnet. Den gamla staden är belägen på tre kullar, Tsarevets , Trapezitsa och Sveta Gora höja mitt i slingrar av Yantra.

Tsarevets inrymt palatsen i den bulgariska kejsare och patriarkatet med Patriarkkatedralen , samt ett antal administrativa och bostäder stor byggnad omgiven av tjocka väggar. Trapezitsa var känd för sina många kyrkor och som den huvudsakliga bostad av adeln. Under medeltiden var det bland de viktigaste europeiska centra för kultur och gav sitt namn till arkitektur Tarnovo konstnärliga School , målning av Tarnovo Konstnärliga skola och litteratur.
Veliko Tarnovo är en viktig administrativa, ekonomiska och kulturella centrum av norra Bulgarien . Från och med februari 2011 har staden en befolkning på 68.197.

Förhistoria och antiken:

Veliko Tarnovo är ett av de äldsta bosättningarna i Bulgarien, med en historia på mer än 5 årtusenden, som de första spåren av mänsklig närvaro är från 3: e årtusendet BOT är på Trapezitsa Hill .

Medeltiden:

Veliko Tarnovo växte snabbt till att bli den starkaste bulgariska befästning av medeltiden mellan den 12 och 14-talet och den viktigaste politiska, ekonomiska, kulturella och religiösa centrum av riket. Staden beskrevs av bulgariska präst Gregory Tsamblak i det 14th århundradet som "en mycket stor stad, vacker och omgiven av murar med 12.000 till 15.000 invånare."

I den 14: e århundradet som det bysantinska riket försvagats, hävdade Tarnovo att vara den tredje Rom baserat på dess mest framstående kulturella inflytande i Balkan och slaviska ortodoxa världen.

Som huvudstad i det andra bulgariska imperiet, var Tarnovo en kvasi-kosmopolitisk stad, med många utländska köpmän och sändebud. Det är känt att Tarnovo hade armeniska , judiska och katolska ("frankiska") Merchant Quarters förutom en dominerande bulgariska befolkningen. Upptäckten av tre gotiska statyett huvuden visar det också kan ha varit en katolsk kyrka.


Ottomanska riket:

Staden blomstrade och växte i 200 år. Тhe politiska uppsving och andlig utveckling lades ned den 17 juli 1393. Efter kraftfulla motstånd mot ett tre månader långa belägringen var Veliko Tarnovo beslagtogs och hela bulgariska riket förstördes av Osmanska riket . Många medeltida bulgariska städer och byar, kloster och kyrkor, brändes till aska.

Veliko Tarnovo, känd under medeltiden som Tarnovgrad (Търновград) och känd under det ottomanska styret som Tırnova , var platsen för två uppror mot det ottomanska väldet , i 1598 (den första Tarnovo upproret ) och 1686 (den andra Tarnovo upproret ), båda som misslyckades med att befria Bulgarien. Tarnovo var ett distrikt ( sanjak ) centrum först i Rumelia Eyalet , efter att i Silistria Eyalet och slutligen i Donau Vilayet innan han blev en del av furstendömet Bulgarien .

Tarnovgrad ( Tırnova till Ottomanerna), tillsammans med resten av dagens Bulgarien, förblev under osmanskt styre fram till den 19: e talet, då nationell identitet och kultur återigen sig som en förstärkning motståndsrörelse. Idén om att inrätta en oberoende bulgariska kyrka och nation motiverade 1875 och 1876 uppror i staden. Den 23 april 1876, den April uppror markerade början på slutet av det osmanska ockupationen. Den följdes snart av det rysk-turkiska kriget (1877-1878).

Irvine. (USA)

Irvine är en införlivas stad i Orange County, Kalifornien , USA.


Det är en planerad stad , främst utvecklats av Irvine bolaget sedan 1960-talet. Formellt ingår den 28 december 1971, den 66 kvadratkilometer (172 km 2 ) staden har en befolkning på 212.375 och med 2010 folkräkningen.

Uppskattar emellertid California Department of Finance sina 2011 invånare att vara 219.156. Det har bifogats tidigare ett outvecklat område i norr, och har också bifogats den tidigare El Toro Marine Corps Air Station , varav de flesta är planerad till omvandlas till Orange County Great Park .

På grund av dess goda skolor, jobb och bostad, var staden valdes i 2008 av CNNMoney.com som den fjärde bästa plats att leva i USA, och i september 2011 BusinessWeek listade Irvine som den 5: e bästa staden i i USA. I juni 2010, Federal Bureau of Investigation rapporterade att Irvine hade de lägsta våldsbrotten bland städer i USA med en befolkning på mer än 100.000, och i augusti 2008 Census Bureau rankas Irvine har den sjunde högsta medianinkomsten mellan städer i USA med en befolkning på mer än 65.000.

Irvine är hem till University of California, Irvine (UCI), Concordia University , Irvine Valley College , Orange County Center på University of Southern California (USC), och satelliten campus i Alliant International University , California State University Fullerton (CSUF ), universitetet i La Verne och Pepperdine University .
Irvine är hem för ett antal företag, särskilt inom teknik och halvledare sektorer.

Historia

Irvine beboddes av Gabrielino inhemska gruppen cirka 2.000 år sedan. Gaspar de Portola kom till området år 1769, en spansk upptäcktsresande,. Detta förde om inrättandet av befästningar, uppdrag och boskapshjordar. Den spanske kungen styckades mark för tjänsteresor och privat bruk.

Efter Mexikos självständighet från Spanien år 1821, sekulariserade den mexikanska regeringen uppdrag och tagit kontroll över markerna. Det började dela ut mark till mexikanska medborgare som ansökt om bidrag. Tre stora spanska / mexikanska bidrag består av mark som senare blev Irvine Ranch: Rancho Santiago de Santa Ana , Rancho San Joaquin och Rancho Lomas de Santiago .

År 1864, Jose Andres Sepulveda säljs, ägare av Rancho San Joaquin 50 tusen hektar (200 km 2 ) till Benjamin och Thomas Flint, Llewellyn Bixby och James Irvine för $ 18.000 för att lösa skulder på grund av den stora torkan. År 1866 förvärvade Irvine, Flint och Bixby 47 tusen tunnland (190 km 2 ) Rancho Lomas de Santiago för $ 7.000. Efter den mexikanska-amerikanska kriget land Rancho Santiago de Santa Ana föll offer för trassliga titlar. I 1868 var det ranchen fördelat på fyra sökande som en del av en process: Flint, Bixby och Irvine. Den rancher ägnades åt fårbete. Men i 1870, var arrendator odling tillåten.

År 1878, James Irvine förvärvade sin partners intresse för $ 150.000. Hans 110.000 tunnland (450 km 2 ) sträckte sig 23 miles (37 km) från Stilla havet till Santa Ana River . James Irvine dog 1886. Ranchen ärvdes av hans son, James Irvine, Jr som ingår in den i Irvine Company. James, Jr skiftade ranchen verksamheten till åkergrödor, oliv och grödor citrus.

År 1888, i Santa Fe Railroad utökat sin linje till Fallbrook Junction (norr om San Diego ) och heter en station på vägen efter James Irvine. Staden som bildats kring denna station hette Myford efter Irvine son, eftersom ett postkontor i Calaveras län redan bar efternamn. Staden döptes Irvine år 1914.

Genom 1918, 60.000 tunnland (240 km 2 ) av limabönor odlades på Irvine Ranch. Två Marine Corps anläggningar, MCAS El Toro och MCAS Tustin , byggdes under andra världskriget på ranchen mark som såldes till regeringen.
James Irvine, Jr dog 1947 vid en ålder av 80. Hans son, Myford, övertog ordförandeskapet i Irvine Company. Han började öppna små delar av Irvine Ranch för stadsutveckling. Myford Irvine dog 1959. Samma år, University of California bad Irvine företaget för 1000 tunnland (4 km 2 ) för ett nytt universitetsområde. Den Irvine Bolaget sålde den begärda mark för $ 1 och senare staten köpt ytterligare 500 hektar (2 km 2 ).

William Pereira , universitetets konsulttjänster arkitekt och The Irvine planerare Bolaget upprättade översiktsplaner för en stad med 50.000 personer kring det nya universitetet. Planen kallades för industri-, bostads-och rekreationsområden, kommersiella centra och grönområden. Det nya samhället var att namnges Irvine, den gamla jordbruks-staden Irvine, där järnvägsstationen och postkontoret var belägna, döptes East Irvine . Byarna Turtle Rock, University Park, Culverdale, ranchen och Walnut var klar 1970.

Den 28 december, 1971, röstade invånarna i dessa samhällen att införliva en betydligt större stad än den tänkt som Pereira planen. I januari 1999 hade Irvine en befolkning på 134 tusen och en total yta på 43 kvadrat miles (111 km 2 ).